LED įstatai

I. BEDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos endokrinologų draugija (toliau įstatuose vadinama – LED) yra savarankiška, savanoriška Lietuvos Respublikos piliečių visuomeninė organizacija, įsteigta koordinuoti LED narių veiklą, spręsti įvairius endokrinologijos srities klausimus, atstovauti narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus.
1.2. LED teisinė forma yra asociacija.
1.3. LED veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais (toliau - LED Įstatai).
1.4. LED yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir LED Įstatuose. Pagal prievoles LED atsako visu savo turtu ir neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus.
1.5. LED turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, pavadinimą, antspaudą (-us), bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje, savo emblemą ir kitą simboliką.
1.6. LED turi paramos gavėjos statusą.
1.7. LED finansinių metų pradžia ir pabaiga sutampa su kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.
1.8. LED turi teisę vienytis į sąjungas su kitomis asociacijomis ir stoti į tarptautines organizacijas, jei jų veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos asociacijų įstatymui ir kitiems įstatymams.
1.9. LED buveinė yra ir veikla vykdoma Lietuvos Respublikoje.
1.10. LED įsteigta neribotam laikui.
1.11. Lietuvos endokrinologų draugijos oficialus pavadinimas anglų kalba – Lithuanian Society of Endocrinology.

II. LED VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2. LED tikslas – vienyti klinikinį, pedagoginį ar mokslinį darbą endokrinologijos bei artimose medicinos srityse dirbančius specialistus, siekiant endokrinologijos mokslo ir praktikos pažangos ir plėtros, koordinuoti LED narių veiklą, atstovauti narių profesiniams, etiniams, ekonominiams, socialiniams, kultūriniams ir kitiems interesams, ginti jų teises valstybinėse ir nevalstybinėse organizacijose, tenkinti kitus viešuosius interesus ir vykdyti kitą įstatuose numatytą veiklą.
3. Tikslui pasiekti LED sprendžia šiuos uždavinius:
3.1. rinkti, kaupti, analizuoti ir žodžiu, raštu ir kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą ir įrodymais pagrįsto endokrinologijos mokslo žinias ir šiuolaikišką požiūrį į aktualias endokrininių ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo problemas, plėtoti, saugoti ir propaguoti endokrinologijos, kaip medicinos mokslo šakos, pasiekimus ir jų svarbą visuomenės bei žmonių sveikatai ir gerovei, numatyti galimus endokrinologinės pagalbos tobulinimo būdus ir taip skatinti endokrinologijos mokslo ir praktikos pažangą;
3.2. aktyviai dalyvauti vykdant sveikatos apsaugos reformą ir įgyvendinant Nacionalinę sveikatos koncepciją, rengti ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms dėl endokrinologinės pagalbos vystymo strategijos, vieningų šios pagalbos vertinimo kriterijų, darbo, materialinių ir finansinių resursų skyrimo, siekiant gerinti endokrinologinę pagalbą Lietuvos gyventojams, teikiamų paslaugų kokybę ir ligų profilaktiką, skatinti tarptautinių ligų gydymo rekomendacijų įdiegimą Lietuvoje ir adaptuoti jas Lietuvos situacijai bei skelbti juos viešai;
3.3. organizuoti Lietuvos ir tarptautinius endokrinologų renginius, įskaitant, bet neapsiribojant mokslinėmis praktinėmis konferencijomis, kursais, seminarais, paskaitomis, simpoziumais, suvažiavimais, mokymais, mokslo stovyklomis, parodomis, atvirais susitikimais su visuomene, bendradarbiauti su kitomis medicinos draugijomis (asociacijomis) organizuojant mokslines praktines konferencijas ir renginius;
3.4. skatinti bendradarbiavimą, rengti susitikimus ir plėtoti mokslo bei klinikinės praktikos ryšius su kitomis asociacijomis (draugijomis) ir jų atstovais, mokslo ir mokymo įstaigomis, viešosiomis įstaigomis, labdaros ir paramos fondais, kitomis Lietuvos ir tarptautinių organizacijų atstovais ir draugijomis ar asociacijomis, pacientų bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir leidyklomis;
3.5. koordinuoti LED narių profesinės kvalifikacijos kėlimą, specialybės žinių ir praktinių įgūdžių gerinimą, organizuoti seminarus, konferencijas, pasitarimus, tęstinius universitetinius mokymo kursus ir kitus renginius bei teikti mokslinę, metodinę ir praktinę pagalbą LED nariams, sveikatos priežiūros ir kitoms įstaigoms;
3.6. skatinti ir plėtoti mokslo komunikaciją, skelbti LED narių mokslinius darbus, viešinti konferencijų ir kitų asociacijos renginių medžiagą, rengti, leisti, remti ir platinti endokrinologijos srities mokslinę ir mokomąją medžiagą, metodines priemones, knygas, žurnalus bei kitus medicinos leidinius, šviečiamąją, ugdomąją ir kitą informacinę medžiagą;
3.7. teikti pasiūlymus Lietuvos aukštosioms ir aukštesniosioms mokymo įstaigoms, kaip pagerinti ir suvienodinti endokrinologijos mokymą ir praktinių įgūdžių lavinimą; esant reikalui, dalyvauti rengiant endokrinologijos dėstymo programas, vadovėlius ir kitas mokymo priemones, gerinant endokrinologijos dėstymą Lietuvos aukštosiose ir aukštesniosiose mokymo įstaigose;
3.8. rengti ir skleisti informaciją visuomenei apie endokrininių ligų rizikos veiksnius ir jų profilaktikos priemones ir visokeriopai remti pacientų organizacijų veiklas sietinas su informacijos sklaida;
3.9. dalyvauti ruošiant ir svarstant dokumentus, reglamentuojančius gydytojų endokrinologų ruošimą, darbą ir kvalifikacijos kėlimą, teikti pasiūlymus, rekomendacijas atestuojant gydytojus endokrinologus, vertinant jų kvalifikaciją bei veiklą LED, teikti rekomendacijas LED nariams vykstant kelti kvalifikaciją tobulinimui, į stažuotes endokrinologijos srityje, remti narius, jei jie vykdo švietėjišką ir visuomeninę veiklą ar kitaip garsina Lietuvos vardą Lietuvos ir užsienio renginiuose, jei tai neprieštarauja paramos davėjo numatytiems paramos panaudojimo atvejams. Esant reikalui, dalyvauti vertinant nario profesinę kvalifikaciją arba teikti rekomendacijas dėl profesinės nario kompetencijos. LED gali rekomenduoti LED narius, tarpininkauti renkant ar skiriant į darbo grupes, vadovaujančius postus ir kt.;
3.10. pareikšti oficialią LED poziciją aktualiais, jos kompetenciją apimančiais, klausimais, inicijuoti, sudaryti ir remti darbo grupes, komisijas arba komitetus iškilusiems svarbiems (pvz.: profesinės kvalifikacijos, naujų tyrimo ir gydymo metodų diegimo į klinikinę praktiką ir kt.) klausimams spręsti;
3.11. kaupti Lietuvos endokrinologijos istorinę medžiagą ir archyvą;
3.12. vykdyti visuomeninę endokrinologinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybės stebėseną ir viešai teikti tokios stebėsenos rezultatus ir pasiūlymus veiklos tobulinimui;
3.13. atstovauti LED kitose Lietuvos ir tarptautinėse visuomeninėse organizacijose;
3.14. skatinti ir remti rezidentų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų mokslinius tyrimus ir veiklą, jų dalyvavimą tarptautinėse mokyklose, seminaruose;
3.15. steigti stipendijas, skelbti konkursus ar siūlyti kandidatus vardinėms, valstybinėms premijoms ir apdovanojimams gauti;
3.16. rengti LED narių gyvenimo ir kūrybinės veiklos reikšmingų sukakčių minėjimus ar pristatymus;
3.17. dalyvauti sprendžiant LED narių profesines, socialines, etines ir kitas problemas, ginčus;
3.18. atstovauti LED nariams santykiuose su valstybės, savivaldybės, visuomeninėmis institucijomis bei organizacijomis, žiniasklaida, teisėsaugos institucijomis;
3.19. rūpintis savo nariais ir ginti jų interesus, teikiant siūlymus valdžios institucijoms dėl narių darbo sąlygų gerinimo;
3.20. vykdyti ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą būtiną ūkinę komercinę veiklą, kuri padėtų pasiekti LED Įstatuose numatytus tikslus.

III. NARYSTĖ LED, LED NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4. LED sudaro tikrieji nariai ir Garbės nariai:
4.1. Tikraisiais LED nariais gali būti biomedicinos studijas aukštojoje ar aukštesniojoje mokykloje baigę absolventai, dirbantys klinikinį, pedagoginį ar mokslinį darbą endokrinologijos ar jai artimose medicinos srityse, slaugytojai ir gydytojai, studijuojantys rezidentūroje, pripažįstantys LED Įstatus ir mokantys nario mokestį. LED tikrieji nariai yra:
4.1.1. specialistai, t. y. visų specialybių gydytojai ir mokslo darbuotojai, turintys teisę balsuoti LED visuotiniame narių susirinkime (toliau vadinama – Asamblėja);
4.1.2. visų specialybių slaugytojai, neturintys balsavimo teisės Asamblėjoje;
4.1.3. gydytojai rezidentai, studijuojantys rezidentūroje, neturintys balsavimo teisės Asamblėjoje;
4.2. LED Garbės nariu gali tapti asmuo, ypatingai nusipelnęs Lietuvos endokrinologijai, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir tautybės. Garbės nario vardas suteikiamas LED Asamblėjos sprendimu. Garbės narys atleidžiamas nuo nario mokesčio ar kitų tikslinių įmokų bei nemokamai dalyvauja visuose LED renginiuose. LED Garbės nariai neturi balsavimo teisės Asamblėjoje ir negali būti renkami į LED tarybą, tačiau gali teikti pasiūlymus ir aktyviai dalyvauti LED veikloje.
 4.3. LED nariais gali tapti individualūs fiziniai asmenys, pateikę prašymą raštu LED tarybai, kuriame asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su LED Įstatais bei prisiima įsipareigojimus juos vykdyti. Sprendimą dėl priėmimo į LED priima LED taryba.
4.4. Asmuo, pageidaujantis tapti LED nariu, gavęs LED tarybos patvirtinimą, sumoka stojamąjį ir nario mokestį už einamuosius metus. Po mokėjimo LED prezidentas naują narį įtraukia į LED priklausančių narių sąrašą.
4.5. LED nariai, išskyrus Garbės narius, moka kasmetinį LED tarybos siūlomą ir Asamblėjos patvirtintą nario mokestį. Nario mokesčiai turi būti sumokėti iki Asamblėjos nustatyto termino.
5. LED narys turi teisę:
5.1. dalyvauti Asamblėjoje; balsavimo teisę Asamblėjoje turi tik specialistai;
5.2. rinkti ir būti išrinktu į visus LED valdymo organus;
5.3. rekomenduoti naujus LED narius;
5.4. teikti pasiūlymus LED valdymo organams ir reikalauti jų svarstymo Asamblėjoje, reikšti ir ginti savo ar LED grupės narių nuomonę visais LED veiklos klausimais, dalyvauti LED sudarytose darbo grupėse, vykdomuose projektuose, programose ir organizuojamuose renginiuose;
5.5. susipažinti su LED dokumentais ir gauti visą LED turimą informaciją apie jos veiklą, tarybos posėdžiuose svarstytus klausimus ir jos organizuojamus renginius, išskyrus tą, kuri tarybos nutarimu pripažinta konfidencialia arba neteiktina;
5.6. naudotis LED teikiamomis paslaugomis ir gauti privilegijas:
5.7. prašyti ir gauti LED teikiamą paramą;
5.8. gauti LED periodinius leidinius nemokamai;
5.9. galimybė naudotis LED prenumeruojamomis tarptautinėmis duomenų bazėmis;
5.10. dalyvauti LED ir rėmėjų konkursinio finansavimo programose;
5.11. gauti nuolaidą LED organizuojamų renginių registracijos mokesčiui;
5.12. pasirinktais informavimo šaltiniais operatyviai gauti aktualią informaciją;
5.13. dalyvauti draugijos renginiuose;
5.14. gauti LED rekomendaciją dėl darbo, mokslinių tyrimų vykdymo, stažuotės, kvalifikacijos kėlimo ar kita;
5.15. nustatyta tvarka naudotis asociacijos inventoriumi, materialine baze ir kitomis teikiamomis paslaugomis.
5.16. asmeniškai dalyvauti svarstant LED nario veiklą ar elgesį;
5.17. bet kada išstoti iš LED, apie tai raštiškai pranešus, nurodant išstojimo priežastis ir pilnai atsiskaičius su LED. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
5.18. ginčyti teisme LED Asamblėjos ir tarybos nutarimus bei ginti savo teises ir teisėtus interesus, jei jie yra pažeidžiami;
5.19. telktis į LED sekcijas, vienijančias narius pagal profesinius interesus;
5.20. teikti LED paramą plečiant materialinę jos bazę;
5.21. kreiptis teisinės ar profesinės kompetencijos vertinimo pagalbos į Teisės, etikos ir profesinės kompetencijos vertinimo komisiją;
5.22. kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.
6. LED narys turi pareigas:
6.1. laikytis LED Įstatų ir vykdyti LED valdymo organų sprendimus;
6.2. dalyvauti LED veikloje ir aktyviai įgyvendinti LED tikslus;
6.3. palaikyti LED įvaizdį, laikytis profesinės ir verslo etikos principų bei normų;
6.4. kasmet mokėti nustatytą nario mokestį, kurio dydis ir mokėjimo tvarka yra tvirtinama Asamblėjos sprendimu;
6.5. saugoti ir tikslingai naudoti LED turtą ir lėšas;
6.6. susilaikyti nuo LED tikslui ir interesams prieštaraujančios ir galinčios sukelti žalą veiklos;
6.7. pranešti LED prezidentui ar tarybai apie gyvenamosios vietos, adreso susirašinėjimui ir (ar) kitų kontaktinių duomenų (elektroninio pašto, telefono ir pan.) pakeitimus;
6.8. vykdyti kitus įsipareigojimus bei tarpusavio susitarimus LED.
7. LED narių priėmimo, jų išstojimo, pašalinimo iš LED tvarka ir sąlygos:
7.1. Į LED nariai priimami ir šalinami pateikus nustatytos formos prašymą LED tarybai priimti ar išstoti iš LED. Narių priėmimą, išstojimą ir pašalinimą tvirtina LED taryba. Kilusius ginčus sprendžia planinė LED Asamblėja po raštiško kreipimosi. Asmuo, norintis išstoti iš LED, pateikia raštišką prašymą LED tarybai, nurodydamas išstojimo priežastis. Narystė laikoma nutraukta nuo LED tarybos sprendimo. Išstodamas iš LED narys privalo baigti vykdyti arba perduoti kitiems nariams savo prisiimtus įsipareigojimus.
7.2. LED taryba atsisako priimti asmenį į LED narius arba pašalina iš jos, jei asmuo neatitinka nariui keliamų reikalavimų arba nevykdo nario prievolių, jei jo elgesys nesuderinamas su LED Įstatais, neatitinka profesinės etikos principų. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo ar nario pašalinimo iš LED priimamas paprasta LED tarybos dauguma.
7.3. Nepriimtas į LED narius ar iš jos pašalintas asmuo sprendimą gali skųsti LED Asamblėjai, kurios sprendimas yra galutinis ir gali būti skundžiamas tik teismui. LED nariui apie jo pašalinimą pranešama elektroniniu paštu, paskutiniu LED pateiktu adresu arba raštu pagal paskutinę LED žinomą jo gyvenamąją vietą. Narys, kuris buvo pašalintas iš LED, gali vėl prašyti jį priimti į LED narius, tačiau tokį prašymą jis gali įteikti ne anksčiau, kaip praėjus vieneriems metams po jo pašalinimo.
7.4. Narystė LED nurodoma narių sąraše. LED taryba tvarko priimtų narių sąrašą ir yra atsakinga už narių sąrašą ir visus kitus narių dokumentus.
7.5. LED sekretoriatas iki kasmetinės LED Asamblėjos sudaro visų LED narių sąrašą pagal pateiktus LED tarybos sąrašus.
7.6. Narystė LED sustabdoma nesumokėjus kasmetinio nario mokesčio. Nesumokėjus mokesčio iki Asamblėjos nustatyto termino, LED nariai gali būti įspėti. Sumokėjus nario mokestį, pateikus tai įrodančius dokumentus, narystė automatiškai atnaujinama. LED narystė pararandama, nesumokėjus nario mokesčio per 12 mėnesių nuo Asamblėjos nustatyto termino.
7.7. Narystė LED prarandama (ar pasibaigia):
7.7.1. bet kada raštu pareiškus norą išstoti iš LED, šių Įstatų 6.l. punkte nurodyta tvarka;
7.7.2. po 1 (vienerių) metų nutraukus ryšius su LED;
7.7.3. nariui mirus ar pripažinus neveiksniu šioje srityje;
7.7.4. likvidavus LED;
7.7.5. pašalinus iš LED.
7.7.6. LED narys gali būti pašalintas iš LED tarybos sprendimu:
7.7.7. nesilaikant LED Įstatų ir juose numatytų nario pareigų;
7.7.8. nesumokėjęs kasmetinio nario mokesčio ir (ar) kitų tikslinių įmokų per šiuose Įstatuose ar Asamblėjos sprendimu nustatytą terminą;
7.7.9. atliekant priešiškus LED veiklai veiksmus. Jei dėl LED nario destruktyvios veiklos yra padaroma moralinė ir (ar) materialinė žala ar kitoks nuostolis, šią žalą ar nuostolius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, privalo atlyginti ją padaręs LED narys.
7.8. Išstojus iš LED arba pašalinus iš jos, stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip LED nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
7.9. Už aktyvų dalyvavimą LED veikloje, jos nariai gali būti skatinami įvairiomis formomis. LED narių skatinimo tvarką nustato ir tvirtina LED Asamblėja.

IV. LED VALDYMO ORGANAI

8. LED įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus, kurie yra:
8.1. Visuotinis narių susirinkimas (šiuose Įstatuose vadinamas Asamblėja);
8.2. LED taryba – kolegialus valdymo organas;
8.3. LED prezidentas – vienasmenis valdymo organas;
9. LED organizacinę struktūrą sudaro:
9.1. Asamblėja;
9.2. LED taryba;
9.3. LED prezidentas;
9.4. Komitetai;
9.5. Revizijos komisija.
9.6. Einamiesiems uždaviniams spręsti gali būti sudaromos laikinos ar pastovios komisijos, darbo grupės ir pan.
​​​​​10. Lietuvos endokrinologų draugijos Visuotinis narių susirinkimas (LED Asamblėja):
10.1. Aukščiausias LED organas yra Asamblėja, šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Asamblėja turi visas visuotinio narių susirinkimo teises.
10.2. Neeilinė Asamblėja šaukiama, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 LED narių, arba LED taryba jos priimtu nutarimu, arba LED prezidentas arba Revizijos komisija.
10.3. Asamblėjoje sprendžiamojo balso teisę turi LED nariai specialistai. Asamblėja yra teisėta ir gali priimti sprendimus, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė balso teisę turinčių LED narių, įskaitant balsavusius iš anksto ir narius, kuriuos Asamblėjoje atstovauja įstatymų nustatyta tvarka raštu jų įgalioti kiti asmenys arba su LED nariais sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartį. Kiekvienas LED narys balsuodamas turi vieną sprendžiamąjį balsą. Asamblėjos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus atvejus, kai keičiami LED įstatai, priimamas sprendimas dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos ar renkami kolegialių organų nariai (tokiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių LED narių balsų), jeigu LED įstatai nenustato didesnės daugumos. Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis. Asamblėjos posėdžiai turi būti protokoluojami.
10.4. Balso teisę turintis LED narys gali balsuoti iš anksto nustatyta tvarka; Iš anksto balsavę LED nariai laikomi dalyvaujančiais Asamblėjoje.
10.5. Jeigu Asamblėjoje nėra kvorumo, t. y. į Asamblėją susirinkus mažiau narių nei nustatyta šių įstatų 8.3 punkte, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų turi būti sušaukta pakartotinė Asamblėja, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Asamblėjos darbotvarkės klausimais, nepaisant Asamblėjoje dalyvaujančių narių skaičiaus. Apie pakartotinos Asamblėjos vietą, laiką ir darbotvarkę turi būti pranešta LED nariams, ne vėliau kaip prieš
7 (septynias) dienas iki Asamblėjos dienos, nurodant Asamblėjos vietą, laiką ir darbotvarkę. Asamblėja gali būti šaukiama teismo sprendimu, jei ji nebuvo sušaukta LED Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi LED narys ar valdymo organas.
10.6. Asamblėjai pirmininkauja LED prezidentas ar kitas LED narys, išrinktas paprasta Asamblėjoje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
10.7. Asamblėjos kompetencija:
10.7.1. priima, keičia arba papildo LED Įstatus; priima sprendimą dėl LED buveinės adreso keitimo;
10.7.2. nustato LED tikslus ir pagrindinius uždavinius, veiklos rūšis ir formas;
10.7.3. tvirtina LED valdymo struktūrą ir jos veiklos reglamentą, nustato LED tarybos formavimo tvarką;
10.7.4. teikia, renka ir atšaukia valdymo organų narius (LED prezidentą, tarybos sudėtį), komitetų vadovus ir Revizijos komisiją, taip pat kitų kolegialių organų, jei tokie organai numatyti LED įstatuose, narius, jeigu LED įstatai nenustato kitaip;
10.7.5. renka ir tvirtina LED Garbės narius;
10.7.6. priima sprendimą dėl LED pertvarkymo ar veiklos pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
10.7.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų (LED filialų ir atstovybių) steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų veiklos nuostatus, ar priima sprendimą dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
10.7.8. inicijuoja ir priima sprendimą dėl LED veiklos audito;
10.7.9. išklauso, svarsto ir tvirtina LED metinę veiklos ataskaitą, LED Tarybos, Revizijos komisijos ataskaitas;
10.7.10. išklauso ir svarsto LED valdymo organų ir LED narių pasiūlymus ir pranešimus;
10.7.11. nustato LED narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
10.7.12. tvirtina LED metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
10.7.13. tiesioginiu slaptu balsavimu renka LED Prezidentą iš Draugijos narių. Kandidatus siūlo nariai ar asmuo pasisiūlo pats. Prezidentu išrenkamas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas;
10.8. priima nutarimus ir sprendimus paprasta balsų dauguma, išskyrus nutarimus dėl LED įstatų pakeitimų ar papildymų, taip pat sprendimus dėl LED pertvarkymo ar veiklos pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). Šie nutarimai priimami ne mažesne 2/3 Asamblėjoje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Nutarimai priimami atviru balsavimu, jei Asamblėjoje nenusprendžiama kitaip.
10.9. Asamblėja balsavimo rezultatams skaičiuoti išrenka 3 asmenų Asamblėjos balsų skaičiavimo komisiją. Komisijos narys negali būti kandidatu į renkamas pozicijas;
10.10. Tarp Asamblėjų LED vadovauja LED taryba ir LED prezidentas.
11. Lietuvos endokrinologų draugijos taryba (LED taryba):
11.1. LED taryba yra kolegialus valdymo organas, kuris sprendžia klausimus, nepriklausančius Asamblėjos ar prezidento kompetencijai.
11.2. LED tarybą sudaro LED prezidentas, išrinktasis prezidentas (einantis viceprezidento pareigas), ir komitetų vadovai.
11.3. LED tarybos posėdžius ne rečiau kaip 4 kartus per metus šaukia LED prezidentas arba jo įgaliotas viceprezidentas, arba 1/3 tarybos narių pagal poreikį. Apie šaukiamą Tarybos posėdį pranešama Tarybos nariams ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki posėdžio, nurodant vietą, laiką ir darbotvarkę. Tarybos posėdis gali būti sušauktas ir nesilaikant šiame punkte nustatyto termino, jei nėra prieštaraujančių Tarybos narių. Galimos posėdžių formos yra fizinis ir virtualus posėdis. LED tarybos sprendimai priimti fizinio ar virtualaus posėdžio metu turi tokį patį teisinį statusą.
11.4. LED tarybos posėdžių sprendimai priimami ir yra teisėti, jei dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) jos narių paprasta balsuojančiųjų LED narių balsų dauguma. Tarybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Iš anksto balsavę tarybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąją galią turi LED prezidento balsas. Nepavykus pasiekti sutarimo ar ginčytinais atvejais klausimas teikiamas spręsti LED Asamblėjai. LED tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
11.5. LED taryba vykdo šias funkcijas:
11.5.1. užtikrina, kad būtų įgyvendinti Asamblėjos sprendimai;
11.5.2. planuoja ir koordinuoja LED veiklą, tvirtina metinį darbo planą;
11.5.3. sprendžia bendradarbiavimo su kitomis asociacijomis bei organizacijomis klausimus, deleguoja LED narius atstovauti LED kitose respublikinėse ar tarptautinėse organizacijose;
11.5.4. skiria LED leidinių redaktorius, tvirtina jų pavaduotojus, sudaro redaktorių kolegijas ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus išklauso vyr. redaktorių ataskaitas;
11.5.5. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie LED veiklą pateikimo LED nariams tvarką bei pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarką, pagal kurią skelbiama vieša informacija;
11.5.6. tvirtina ir keičia LED tarybos darbo reglamentą;
11.5.7. priima sprendimus dėl narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo;
11.5.8. nustato LED turto (įskaitant lėšas ir pajamas) valdymo, naudojimo ir disponavimo sąlygas, prižiūri LED turtą ir rūpinasi finansine – ūkine veikla;
11.5.9. rengia ir teikia Asamblėjai tvirtinti LED lėšų panaudojimo ataskaitą, LED veiklos ataskaitą, tvirtina LED biudžetą bei vykdomus projektus, jų įgyvendinimo bei finansavimo tvarką;
11.5.10. nustato ir tvirtina LED administracijos struktūrą, darbuotojų skaičių, etatus, pareigybes, darbo apmokėjimo sistemą ir darbo užmokesčio fondą; tvirtina kandidatus į administratoriaus ir kitas samdomų darbuotojų vietas;
11.5.11. nustato informacijos teikimo ir atsisakymo teikti tvarką;
11.5.12. tvirtina LED organizuojamų renginių organizacinius komitetus;
11.5.13. rengia ilgalaikes veiklos programas, svarsto ir ruošia dokumentų projektus, tvarko kitus LED veiklos klausimus, išskyrus tuos, kurie priskirti Asamblėjos kompetencijai.
11.6. LED taryba yra atskaitinga LED Asamblėjai; atsiskaitoma kasmetinės Asamblėjos metu už praėjusį laikotarpį.
11.7. Asamblėja gali atšaukti visą LED tarybą arba pavienius jos narius, nesibaigus kadencijai;
11.8. Kiekvienas LED tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų, įspėjęs LED apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų;
11.9. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa LED taryba, Asamblėja renka naują LED tarybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina atskiri tarybos nariai, naujai išrenkamai tik trūkstami nariai.
11.10. LED tarybos nario veikla yra neatlygintina, gali būti kompensuojamos tiesiogiai su veikla susijusios išlaidos.
11.11. LED tarybos narių atsakomybę nustato įstatymai.
12. LED prezidentas:
12.1. LED veiklą organizuoja ir vykdo LED prezidentas, kuris yra vienasmenis LED valdymo organas. Prezidento darbo reglamentą tvirtina Asamblėja, jis yra atskaitingas LED tarybai ir Asamblėjai.
12.2. LED prezidentas renkamas Asamblėjoje 3 (trejų) metų kadencijai.
12.3. Išrinktasis LED prezidentas pirmąją kadenciją eina viceprezidento (ir tarybos nario) pareigas, o LED prezidento pareigas pradeda eiti kitos kadencijos metu.
12.4. Renkant LED prezidentą, vyksta ne daugiau kaip 2 slapto balsavimo turai pagal iš anksto sudarytą kandidatų į prezidentus sąrašą. Išrenkamas asmuo, pirmajame balsavimo ture gavęs daugiau kaip pusę visų Asamblėjoje dalyvavusių narių balsų. Jei pirmame ture nei vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų dalyvaujančių balsų, rengiamas antrasis balsavimo turas, kuriame LED prezidentu išrenkamas kandidatas, gavęs daugiausiai balsų;
12.5. LED prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais, Asamblėjos bei LED prezidento darbo reglamentu.
12.6. LED prezidento kompetencijos:
12.6.1. atstovauja LED santykiuose su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, fiziniais bei juridiniais asmenimis ir organizacijomis, įskaitant LED atstovavimą teisme, jei LED taryba nenumato kitaip;
12.6.2. sudaro sandorius LED vardu, jei LED taryba nenumato kitaip;
12.6.3. teikia siūlymus Asamblėjai ir LED tarybai LED strateginio planavimo ir veiklos klausimais;
12.6.4. koordinuoja LED narių veiksmus ir atsako už LED veiklos organizavimą įgyvendinant užsibrėžtus tikslus bei Asamblėjos nutarimus; priima sprendimus dėl organizacinių ir finansinių klausimų tarybos pavestos kompetencijos ribose;
12.6.5. LED vardu atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose;
12.6.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
12.6.7. rengia LED biudžeto projektą ir atsako už LED metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir LED veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą Asamblėjai;
12.6.8. rengia ir Asamblėjai pristato metinę LED tarybos veiklos ataskaitą;
12.6.9. tvarko LED narių sąrašą, išduoda LED narių pažymėjimus;
12.6.10. užtikrina LED nuosavybės teise priklausančio ir kitais pagrindais perduoto turto priežiūrą ir naudojimą pagal paskirtį, LED dokumentų ir archyvų saugojimą;
12.6.11. užtikrina teisės aktuose nustatytų duomenų apie LED ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
12.6.12. išduoda įgaliojimus kitiems asmenims toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje;
12.6.13. jeigu LED prezidentas dėl kokių nors priežasčių negali vykdyti savo pareigų, jį pavaduoja viceprezidentas ar kitas LED tarybos sprendimu įgaliotas tarybos narys.
12.7. Išskyrus išimtinius atvejus, visoms veikloms LED prezidentas turi gauti LED tarybos pritarimą, už visus atliktus veiksmus atsiskaito LED tarybai, o įstatuose nenumatytoms funkcijoms vykdyti turi gauti tarybos įgaliojimą.
12.8. LED prezidentas turi teisę kreiptis į tarybą prašydamas išspręsti prezidento kompetencijai priskirtus klausimus.
12.9. LED prezidentas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu įspėjęs LED tarybą. Tokiu atveju, iki Asamblėjos LED prezidento pareigas eina viceprezidentas.
12.10. LED prezidento veikla yra neatlygintina.
13. Komitetai:
13.1. Asamblėja atviru balsavimu paprasta balsų dauguma 3 (trejų) metų laikotarpiui renka LED komitetų vadovus. Tas pats asmuo negali eiti to paties komiteto vadovo pareigų daugiau nei 2 kadencijas iš eilės. Komiteto vadovas tampa LED tarybos nariu.
13.2. Komiteto nariu gali tapti kiekvienas LED narys, išreiškęs norą ir atitinkantis nustatytus ir LED tarybos patvirtintus atrankos kriterijus. Komiteto narių skaičius nustatomas ir keičiamas LED tarybos sprendimu. Jeigu atrankos kriterijus atitinkančių narių yra daugiau nei laisvų vietų, komiteto narius renka LED taryba. Komiteto nario kadencija trunka 3 (trejus) metus. Komiteto narys tame pačiame komitete gali dirbti ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.
13.3. Numatomi tokie komitetai pagal veiklos sritis:
13.3.1. mokslo, įskaitant mokslo tyrimų ir pasiekimų sklaidos koordinavimą;
13.3.2. edukacijos komitetas, įskaitant podiplominį ir visuomenės mokymą;
13.3.3. klinikinės    praktikos komitetas, įskaitant diagnostikos, gydymo ir profilaktikos metodikų rengimą ir siūlymą
13.3.4. komunikacijos komitetas, įskaitant leidybą ir viešuosius ryšius.
13.3.5. biudžeto valdymas ir asignavimai;
13.4. Atskiru LED tarybos ar Asamblėjos sprendimu veikiančiam komitetui gali būti deleguojamos papildomos funkcijos.
13.5. LED Asamblėjos sprendimu gali būti sudaromi papildomi komitetai.
13.6. Komitetų pirmininkais išrenkami daugiausiai balsų slaptu balsavimu surinkę kandidatai balsuojant Asamblėjoje, pagal iš anksto sudarytą kandidatų į kiekvieno komiteto pirmininkus sąrašą.

V. LED LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI DRAUGIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

14. LED yra savarankiškas organizacinis vienetas ir organizuoja ūkinę finansinę veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais Įstatais.
15. LED nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, programinė įranga, informacija, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitoks turtas, kuris gali būti įgytas už LED priklausančias lėšas, taip pat padovanotas, paveldėtas ir gautas kitu teisėtu būdu.
16. LED pajamų šaltiniai:
16.1. narių stojamieji įnašai, narių metinis nario mokestis (jų dydį nustato ir prireikus keičia LED Asamblėja) ir tiksliniai įnašai;
16.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;
16.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys LED;
16.4. kitų nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos bei turtas;
16.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LED lėšas;
16.6. skolintos lėšos;
16.7. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo tvarka gauta finansinė parama;
16.8. lėšos, gautos už leidybinę ir kitą vykdomą veiklą, kuri numatyta Draugijos įstatuose;
16.9. pajamos iš LED renginių ar LED komercinės-ūkinės veiklos, kuri neprieštarauja įstatymams bei veiklos tikslams;
16.10. kitos teisėtai gautos lėšos.
 17. LED savo pinigines lėšas laiko kredito įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias operacijas pagal galiojančią tvarką. Lėšos iš LED sąskaitų pervedamos ir išmokamos LED prezidento nurodymu.
18. LED turtas ir lėšos gali būti naudojamos tik LED tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomi Draugijos nariams ir (ar) jos valdymo organų nariams, darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos bei autorinis atlyginimas autorinės sutarties pagrindu, taip pat kai atlyginama už patirtas išlaidas LED veiklai vykdyti, suteiktas paslaugas ar parduotas prekes, pvz.: literatūrai įsigyti, leidybinei veiklai finansuoti, renginiams organizuoti, pagal galimybes remti narių projektus, mokslinius tyrimus, atliekamus LED iniciatyva, daliniam LED organizuojamų konferencijų nario mokesčio padengimui, narių komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui Lietuvos ir užsienio renginiuose, premijoms ir apdovanojimams, jei tai neprieštarauja paramos davėjo numatytiems paramos panaudojimo atvejams, kviestinių lektorių kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti, konkursiniam finansavimui (kelionių stipendijos, parama dalyvauti konferencijose, moksliniams tyrimams), organizaciniams ir ūkiniams reikalams, administracinėms ir ryšio išlaidoms apmokėti, samdomiems darbuotojams ar sutartiniams darbams apmokėti, inventoriui, turtui įsigyti, darbo užmokesčiui, ir kitiems reikalams, įstatuose numatytiems LED tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
19. Visos finansinės operacijos vykdomos LED tarybos sprendimu.
20. LED pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. LED šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. LED negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti  tikslams, kurie nesuderinami su apibrėžtaisiais asociacijos įstatuose.
21. LED rėmėju gali būti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, finansiškai ar kita forma remiantis LED veiklą, pritariantis LED tikslams, pripažįstantis jos įstatus ir tam tikrą LED veiksmą. LED rėmėjai LED nariais nelaikomi.
22. LED rėmėjas turi teisę:
22.1. dalyvauti Asamblėjoje be balsavimo teisės ir teikti pasiūlymus veiklos klausimais;
22.2. dalyvauti LED rengiamuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
22.3. remti LED organizuojamus renginius, įsigyti LED leidžiamus leidinius endokrinologijos klausimais.
23. Finansinius LED dokumentus pasirašo LED prezidentas ar kitas tarybos įgaliotas asmuo.
24. LED buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansines atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
25. LED lėšų panaudojimo apskaitą vykdo prezidentas, o kontroliuoja Taryba bei Revizijos komisija:
25.1. metinė sąmata ir finansinė ataskaita svarstoma LED taryboje;
25.2. atskirų projektų finansines ataskaitas rengia tų projektų vadovai ir atsiskaito LED tarybai bei lėšas suteikusiems fondams ar pavieniams rėmėjams.
26. Revizijos komisija tikrina ūkinę finansinę veiklą, ją vertina, pateikia savo išvadas ir praneša apie nustatytas neatitiktis ir pažeidimus Asamblėjai. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai, išrinkti iš LED narių Asamblėjos metu 3 (trejiems) metams. Revizijos komisija iš savo narių išsirenka komisijos pirmininką. Revizorius negali būti LED tarybos narys, jų sutuoktinis ar sugyventinis, taip pat asmenys, kuriuos su LED prezidentu bei tarybos nariu sieja tėvystės ar artimos giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai (įtėviai) ir vaikai (įvaikiai).
27. Revizijos komisija privalo:
27.1. tikrinti LED metų ūkinę finansinę veiklą;
27.2. Asamblėjos ar LED tarybos pavedimu atlikti neeilinį LED ūkinės finansinės veiklos patikrinimą (auditą);
27.3. artimiausioje Asamblėjoje ar LED tarybos posėdyje pateikti išvadas ir pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
27.4. turi teisę reikalauti, kad LED prezidentas sušauktų neeilinę Asamblėją. Jeigu LED prezidentas per 30 kalendorinių dienų nuo šio reikalavimo pateikimo dienos Asamblėjos nesušaukia, suvažiavimą šaukia ir jo darbotvarkę nustato Revizijos komisija;
27.5. pateikti Asamblėjai 3 (trejų) metų LED finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą, o LED tarybai – einamųjų metų ataskaitą.
28. Revizijos komisija už LED veiklos trūkumų nuslėpimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
29. LED Asamblėjos sprendimu LED veiklai kontroliuoti gali būti sudaromos laikinos arba pastoviai veikiančios komisijos. Draugijos veiklos patikrinimas gali būti atliekamas bet kada Asamblėjos arba LED tarybos sprendimu arba kuomet tai numato įstatymai.
30. LED veiklos išorinis auditas atliekamas, kai Asamblėja ar LED taryba priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka. LED taryba privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi LED veiklos dokumentai.
31. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti LED veiklą.

VI. LED PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

32. Informacija, kuri pagal įstatymus yra pripažįstama viešąja, pranešama ir skelbiama LED internetinėje svetainėje, jei reglamentuoja teisės aktai – Valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir išsiunčiama narių elektroniniu paštu visiems LED nariams ir suinteresuotiems asmenims.
33. LED valdymo organų sprendimai ir pranešimai bei kita reikalinga informacija išsiunčiama LED nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti LED buveinėje arba LED internetinėje svetainėje.
34. Dokumentų ir kitos informacijos apie LED veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina LED taryba.
35. LED nariui raštu pareikalavus, LED taryba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas: LED įstatų, LED veiklos ataskaitų, Asamblėjos, LED tarybos posėdžių protokolų, LED narių sąrašo, kitų LED dokumentų. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja narys. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.
36. Su praėjusių finansinių metų LED veiklos ataskaita gali susipažinti visi to pareikalavusieji fiziniai ir juridiniai asmenys. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo raštiško jų pareikalavimo, LED taryba privalo sudaryti galimybę tokiam asmeniui susipažinti ir (ar) pateikti kopiją LED buveinėje ar kitais būdais susipažinti su veiklos ataskaita. Atlyginimas už pateiktų dokumentų kopijas negali viršyti jų pateikimo sąnaudų.
37. LED dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.
VII. LED FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
38. LED įstatymų nustatyta tvarka turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. LED filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys ir be tarybos įgaliojimo neturi teisės sudaryti įpareigojančių susitarimų savo ar LED vardu.
39. LED Taryba priima sprendimus steigti LED filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, tvirtina LED filialų ir atstovybių nuostatus.
40. LED gali steigti įmones, dalį pelno skiriančias LED. Šios įmonės sudaro raštišką sutartį su taryba. LED neatsako už jų finansinius įsipareigojimus kitoms organizacijoms, įmonėms ir asmenims.

VIII. LED ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

41. LED Įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo LED vadovaujasi savo veikloje. LED įregistruotų Įstatų originalas yra saugomas LED buveinėje.
42. Sprendimą pakeisti LED Įstatus priima Asamblėja ne mažesne kaip 2/3 visų Asamblėjoje dalyvaujančių LED narių balsų dauguma.
43. Įstatų keitimo projektą turi teisę teikti LED taryba, prezidentas ar ne mažiau kaip 1/3 LED narių.
44. Įstatų pakeitimo projektas turi būti pateiktas raštu ir ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Asamblėjos išplatintas LED nariams elektroniniu paštu.
45. Asamblėjai priėmus sprendimą pakeisti LED Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas, jį pasirašo LED prezidentas arba Asamblėjos įgaliotas asmuo.
46. Kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais LED prezidentas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus LED Įstatus ir LED Įstatų pakeitimus, LED valdymo organo sprendimą patvirtinantį dokumentą, jeigu toks sprendimas būtinas pagal įstatymus, bei kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.
47. LED Įstatai bei jų pakeitimai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.

IX. DRAUGIJOS PERTVARKYMAS IR VEIKLOS PABAIGA

48. LED pertvarkoma ar jos veikla baigiasi (reorganizuojama arba likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso irLietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka. 
49. Jeigu LED liko mažiau negu trys nariai, per 30 (trisdešimt) dienų apie tokį narių sumažėjimą LED turi pranešti Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
50. Likęs LED turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir LED narių reikalavimus dėl LED turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki LED išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Asamblėja ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti LED.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Klausimai, neaptarti šiuose Įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

LED Įstatai priimti 2018 m. lapkričio 30 d.
LED Įstatai pasirašyti 2018 m. lapkričio 30 d.


Norėdami atsisiųsti draugijos įstatus, spauskite ČIA