LED veikla

Lietuvos endokrinologija turi gilias istorines ištakas bei žymius žmones, kurių dėka pasiektas šiandieninis endokrinologijos mokslo lygis. Yra žinoma, kad 1962 m. kovo 22–24 d. Lietuvos Mokslų Akademijos aktų salėje, Vilniuje įvyko pirmoji Lietuvos endokrinologų konferencija, kurią reiktų laikyti Lietuvos endokrinologų draugijos (LED) įkūrimo data.

LED yra savarankiška, savanoriška Lietuvos Respublikos piliečių visuomeninė organizacija, vienijanti gydytojus endokrinologus ir kitų specialybių gydytojus bei mokslo darbuotojus, dirbančius endokrinologijos mokslo srityje. LED veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civiliniu kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo kitų Lietuvos Respublikos įstatymų,  Vyriausybės nutarimų, kitais teisės aktų ir veiklą grindžia draugijos įstatais.
 
LED tikslas – vienyti klinikinį, pedagoginį ar mokslinį darbą endokrinologijos bei artimose medicinos srityse dirbančius specialistus, siekiant endokrinologijos mokslo ir praktikos pažangos ir plėtros, koordinuoti LED narių veiklą, atstovauti narių profesiniams, etiniams, ekonominiams, socialiniams, kultūriniams ir kitiems interesams, ginti jų teises valstybinėse ir nevalstybinėse organizacijose, tenkinti kitus viešuosius interesus ir vykdyti kitą įstatuose numatytą veiklą. 
 
Svarbiausi LED uždaviniai: 
● Rinkti, analizuoti ir skleisti įrodymais pagrįsto endokrinologijos mokslo žinias, šiuolaikišką požiūrį į aktualias endokrininių ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo problemas ir taip skatinti endokrinologijos mokslo ir praktikos pažangą;
● Aktyviai dalyvauti vykdant sveikatos apsaugos reformą ir įgyvendinant Nacionalinę sveikatos koncepciją; organizuoti Lietuvos ir tarptautinius endokrinologų renginius;
● Skatinti bendradarbiavimą, rengti susitikimus ir plėtoti mokslo bei klinikinės praktikos ryšius su kitomis asociacijomis, mokslo ir mokymo bei kitomis įstaigomis;
●  Koordinuoti LED narių profesinės kvalifikacijos kėlimą, specialybės žinių ir praktinių įgūdžių gerinimą;
●  Skatinti ir plėtoti mokslo komunikaciją, skelbti LED narių mokslinius darbus, viešinti konferencijų ir kitų
asociacijos renginių medžiagą;
● Teikti pasiūlymus Lietuvos aukštosioms ir aukštesniosioms mokymo įstaigoms, kaip pagerinti ir suvienodinti endokrinologijos mokymą ir praktinių įgūdžių lavinimą, dalyvauti rengiant endokrinologijos dėstymo programas, mokymo priemones;
● Rengti ir skleisti informaciją visuomenei apie endokrininių ligų rizikos veiksnius ir jų profilaktikos priemones ir visokeriopai remti pacientų organizacijų veiklas sietinas su informacijos sklaida;
● Dalyvauti ruošiant ir svarstant dokumentus, reglamentuojančius gydytojų endokrinologų ruošimą, darbą ir kvalifikacijos kėlimą;
● Pareikšti oficialią LED poziciją aktualiais, jos kompetenciją apimančiais, klausimais, inicijuoti, sudaryti ir remti darbo grupes, komisijas arba komitetus iškilusiems svarbiems (pvz.: profesinės kvalifikacijos, naujų tyrimo ir gydymo metodų diegimo į klinikinę praktiką ir kt.) klausimams spręsti;
●  Kaupti Lietuvos endokrinologijos istorinę medžiagą ir archyvą;
● Vykdyti visuomeninę endokrinologinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybės stebėseną ir viešai teikti tokios stebėsenos rezultatus ir pasiūlymus veiklos tobulinimui;
●  Atstovauti LED kitose Lietuvos ir tarptautinėse visuomeninėse organizacijose;
●Skatinti ir remti rezidentų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų mokslinius tyrimus ir veiklą, jų dalyvavimą tarptautinėse mokyklose, seminaruose;
● Steigti stipendijas, skelbti konkursus ar siūlyti kandidatus vardinėms, valstybinėms premijoms ir apdovanojimams gauti; 
●Atstovauti LED nariams santykiuose su valstybės, savivaldybės, visuomeninėmis institucijomis bei organizacijomis, žiniasklaida, teisėsaugos institucijomis;
●  Rūpintis savo nariais ir ginti jų interesus, teikiant siūlymus valdžios institucijoms dėl narių darbo sąlygų gerinimo.