LED draugija

LIETUVOS ENDOKRINOLOGŲ DRAUGIJA

ĮSTATAI

 

  1. 1. Bendrieji nuostatai
 
1.1. Lietuvos endokrinologų draugija (toliau vadinama –  LED) – yra savarankiška Lietuvos Respublikos piliečių visuomeninė organizacija, įsteigta bendriems narių, sprendžiančių įvairius klausimus endokrinologijos srityje, poreikiams ir tikslams tenkinti.
1.3. LED teisinė forma – asociacija. LED yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės  viešasis juridinis asmuo. Ji turi savo simboliką ir bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. LED atsako visu savo turtu ir neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus.
1.4. LED savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
1.5. LED veiklos laikotarpis neribotas.
1.6. LED gali įgyti paramos gavėjos statusą.
1.7. LED finansinių metų pradžia ir pabaiga sutampa su kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.
1.8. LED veiklos teritorija – Lietuvos Respublika.
 
2. LED veiklos tikslai ir uždaviniai
 
                      2.1. LED tikslas - vienyti Lietuvos Respublikoje endokrinologijos srityje dirbančius Lietuvos Respublikos piliečius, siekiant koordinuoti ir organizuoti jų veiklą, nukreiptą endokrinologinės tarnybos ir ligonių priežiūros Lietuvos Respublikoje gerinimui.
                      2.2. Šio tikslo LED siekia spręsdama šiuos uždavinius:
                      2.2.1. vystyti endokrinologiją Lietuvos Respublikoje, saugoti ir plėtoti šio mokslo tradicijas. Propaguoti endokrinologijos laimėjimus;
                      2.2.2. ruošti ir teikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir vietiniams sveikatos apsaugos organams pasiūlymus, organizuojant endokrinologų veiklą bei profilaktinį-gydomąjį darbą endokrininių susirgimų atvejais. Dalyvauti vykdant endokrinologinio gyventojų aptarnavimo visuomeninę kontrolę;
                      2.2.3. organizuoti Lietuvos Respublikos ir tarptautinius endokrinologų renginius, padėti ruošti ir dalyvauti kitų draugijų rengiamuose renginiuose, kurių tematika siejasi su endokrinologija;
                      2.2.4. bendradarbiauti su Lietuvos valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, palaikyti draugiškus ryšius su kitų valstybių endokrinologais, jų draugijomis bei tarptautinėmis endokrinologų organizacijomis;
                      2.2.5. organizuoti LED narių kvalifikacijos kėlimą seminaruose, kursuose, mokyklose, konferencijose;
                      2.2.6.  leisti LED leidinius;
                      2.2.7. dalyvauti rengiant endokrinologijos dėstymo programas, vadovėlius ir kitas mokymo priemones, gerinant endokrinologijos dėstymą Lietuvos aukštosiose ir aukštesniosiose mokymo įstaigose;
                      2.2.8. palaikyti ryšius su organizacijomis, propaguojančiomis endokrinologijos žinias gyventojams, vystant profilaktinę medicinos kryptį;
                      2.2.9. organizuoti mokslines pažintines išvykas, paskaitas bei kitus viešus renginius;
                      2.2.10. dalyvauti gydytojų atestacijoje ir licencijavime, rekomenduoti savo narius tobulinimuisi endokrinologijoje, stažuotėms, tarpininkauti renkant ar skiriant į vadovaujančius postus;
                      2.2.11. sudaryti komisijas arba komitetus iškilusiems specialiems klausimams spręsti, pvz.: profesinės kvalifikacijos, naujų tyrimo ir gydymo būdų įdiegimo į klinikinę praktiką;
                      2.2.12. kaupti Lietuvos endokrinologijos istorinę medžiagą ir archyvą;
                      2.2.13. platinti endokrinologams aktualią naujausią literatūrą ir informaciją;
  1. LED gali užsiimti ir kitokia Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti būtina veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.


3. LED nariai  
 
3.1. LED nariais gali būti asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus, dirbantys mokslinį-tiriamąjį arba praktinį, organizacinį, pedagoginį darbą endokrinologijos srityje, pripažįstantys LED įstatus ir mokantys nario mokestį.
3.2. LED nariai yra:
- specialistai  – gali būti  visų specialybių gydytojai ir mokslo darbuotojai;
- slaugytojai – visų specialybių slaugytojai;
- rezidentai – studijuojantys rezidentūros studijose;
- ir Garbės nariai.
3.3. Į LED narius priimama pateikus raštišką prašymą LED valdybai. Sprendimą dėl priėmimo priima LED Taryba.
3.4. LED Garbės nariu gali tapti asmuo, ypatingai nusipelnęs Lietuvos endokrinologijai. Garbės nario vardas suteikiamas LED Asamblėjos sprendimu.
 3.5. LED nariai, išskyrus Garbės narius, moka kasmetinį LED valdybos siūlomą ir Asamblėjos patvirtintą nario mokestį.
Balsavimo teisę Asamblėjoje turi tik specialistai.
3.6. LED narystė, nesumokėjus kasmetinio nario mokesčio,  sustabdoma. Sumokėjus nario mokestį, pateikus tai įrodančius dokumentus, narystė automatiškai atnaujinama.
3.7. Asmuo, norintis išstoti iš LED, pateikia raštišką prašymą LED valdybai, nurodydamas išstojimo priežastis.

 
4. LED narių teisės  

 
4.1. LED narys turi teisę:
4.1.1. rinkti ir būti renkamas į LED valdymo organus;
4.1.2. rekomenduoti naujus LED narius;
4.1.3. su sprendžiamuoju balsu dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose;
4.1.4. teikti pasiūlymus, reikšti ir ginti savo nuomonę visais LED veiklos klausimais;
4.1.5. gauti visas jį dominančias žinias apie LED valdybos posėdžiuose svarstytus klausimus ir jos organizuojamus renginius;
4.1.6. naudotis LED teikiama parama;4.1.7. asmeniškai dalyvauti svarstant jo veiklą ar elgesį;
4.1.8. išstoti iš LED, apie tai raštiškai pranešus;
4.1.9. nepriimtas į LED arba iš jos pašalintas asmuo gali skųstis Asamblėjai, kurios sprendimas yra galutinis.
4.2. LED nariai turi teisę į privilegijas:
4.2.1. Nariai specialistai įgyja balsavimo teisę LED Asamblėjoje ir krašto atstovų rinkimuose;
4.2.2. aktualios informacijos operatyvus gavimas;
4.2.3. LED periodinių leidinių prenumerata;
4.2.4. galimybė dalyvauti LED ir rėmėjų konkursinio finansavimo programose;
4.2.5. nuolaida LED organizuojamų renginių registracijos mokesčiui.

5. LED narių pareigos  
 
5.1. LED narys turi pareigas:
5.1.1. vykdyti LED įstatų reikalavimus ir LED vadovaujančių organų nutarimus;
5.1.2. dalyvauti LED veikloje;
5.1.3. laikytis moralės ir profesinės etikos principų bei normų;
5.1.4. kasmet mokėti nario mokestį;

 
6. LED narių priėmimo, jų išstojimo, pašalinimo iš LED tvarka ir sąlygos  
 

6.1. Į LED nariai priimami ir šalinami pateikus nustatytos formos prašymą LED valdybai  priimti ar išstoti iš LED. Narių priėmimą, išstojimą ir pašalinimą tvirtina LED Taryba valdybos teikimu. Kilusius ginčus sprendžia planinė LED Asamblėja po raštiško kreipimosi.
6.2. LED Taryba arba Asamblėja atsisako priimti asmenį į LED narius arba pašalina iš jos, jei asmuo neatitinka nariui keliamų reikalavimų arba nevykdo nario prievolių, jei jo elgesys nesuderinamas su Įstatais, neatitinka profesinės etikos principų. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo ar nario pašalinimo iš LED priimamas paprasta LED tarybos arba Asamblėjos balsų dauguma.
6.3. Nepriimtas į LED narius ar iš jos pašalintas asmuo sprendimą gali skųsti LED Asamblėjai, kurios sprendimas yra galutinis.
6.4. Narystė LED fiksuojama narių sąrašuose. LED valdyba tvarko priimtų narių sąrašus. LED sekretoriatas iki kasmetinės LED Asamblėjos sudaro visų LED narių sąrašą pagal pateiktus LED valdybos sąrašus.
6.5. Už LED narių sąrašą bei narių dokumentus atsakinga LED valdyba.
6.6. LED nariai, nevykdantys šių Įstatų 3.6 punkte numatytų pareigų, gali būti įspėti. LED nariai gali būti pašalinti, jei per 3 mėnesius  nesureagavo į įspėjimą.
6.7. Narystė LED prarandama:
6.7.2. bet kada raštu pareiškus norą išstoti iš LED šių Įstatų 6.l. punkte nurodyta tvarka;
6.7.4. nesilaikant šių Įstatų.
Narystė LED sustabdoma:
6.7.3. nesumokėjus kasmetinio nario mokesčio;
 6.8. Išstojus iš LED arba pašalinus iš jos, nario mokesčiai ar kitaip LED nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 
7. LED organizacinė struktūra ir valdymas  


7.1. LED veiklą pagal savo kompetenciją įgyvendina šie organai:
7.1.1. Visuotinis narių susirinkimas (šiuose Įstatuose vadinamas Asamblėja);
7.1.2. LED taryba;
7.1.3. LED valdyba – kolegialus valdymo organas;
7.1.4. LED prezidentas – vienasmenis valdymo organas;
7.1.5. Komitetai;
7.1.6.  Revizijos komisija.
7.2. Einamiesiems uždaviniams spręsti gali būti kuriamos komisijos, darbo grupės ir pan.

 
8. Lietuvos endokrinologų draugijos Asamblėja (LED Asamblėja)  

 
8.1. Aukščiausias LED organas yra Asamblėja, šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus.
8.2. Neeilinė Asamblėja šaukiama, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 LED narių, LED valdyba jos priimtu nutarimu arba revizijos komisija.
8.3. Asamblėja yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė LED narių, įskaitant narius, kuriuos atstovauti Asamblėjoje pagal balsavimo sutartį atstovauja kiti asmenys. Kiekvienas narys, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.
8.4. Jeigu Asamblėjoje nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušaukta pakartotinė Asamblėja, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Asamblėjos darbotvarkės klausimais, nepaisant Asamblėjoje dalyvaujančių narių skaičiaus.
8.5. Asamblėjai pirmininkauja LED prezidentas ar kitas išrinktas LED narys, išrinktas paprastąja susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
8.6. Asamblėja savo nutarimais:
8.6.1. priima, keičia arba papildo LED Įstatus; keičia buveinės adresą;
8.6.2. nustato LED tikslus ir pagrindinius uždavinius, veiklos rūšis ir formas;
8.6.3. nustato LED valdybos ir tarybos formavimo tvarką;
8.6.4. renka LED prezidentą, komitetų vadovus ir revizorių;
8.6.5. renka LED Garbės narius;
8.6.6. sprendžia dėl LED pertvarkymo ar  pasibaigimo;
8.6.7. sprendžia dėl LED filialų ir atstovybių steigimo, veiklos nuostatų tvirtinimo, skiria ir atšaukia jų vadovus;
8.6.8. išklauso, svarsto ir tvirtina LED Valdybos, revizijos komisijos ataskaitas arba perduoda LED tarybai teisę išklausyti, svarstyti arba tvirtinti  šias ataskaitas;
8.6.9. išklauso ir svarsto LED valdymo organų ar narių pranešimus;
8.6.10. sprendžia ir svarsto LED valdymo organų ir narių pasiūlymus;
8.6.11. nustato LED narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką.
8.6.12. tvirtina LED metinę finansinę atskaitomybę.
8.7. Asamblėja priima nutarimus paprastąja balsų dauguma, išskyrus nutarimus dėl LED įstatų pakeitimų ar papildymų, taip pat sprendimus dėl LED pertvarkymo ar pasibaigimo. Šie nutarimai priimami ne mažesne 2/3 Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Nutarimai priimami atviru balsavimu, jei Asamblėjoje nenusprendžiama kitaip.
8.8. Tarp Asamblėjų LED vadovauja LED valdyba, taryba ir jos prezidentas.

 
9. Lietuvos endokrinologų draugijos valdyba (LED valdyba)  

 
9.1.  LED valdybą sudaro: LED prezidentas, išrinktasis prezidentas (einantis viceprezidento pareigas) ir komitetų vadovai.
9.2. LED valdybos posėdžius šaukia LED valdybos prezidentas arba jo įgaliotas viceprezidentas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Galimos posėdžių formos – fizinis ir virtualus. Posėdžių teisinis statusas ir kvorumo taisyklės nuo formos nepriklauso.
9.3. LED valdybos posėdžių sprendimai priimami dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 (dviems trečdaliams) jos narių bendru dalyvių sutarimu. Nepavykus pasiekti bendro sutarimo klausimas teikiamas spręsti LED tarybai.
9.4. LED valdyba vykdo šias funkcijas:
9.4.1. įgyvendina Asamblėjos nutarimus;
9.4.2. planuoja ir koordinuoja LED veiklą;
9.4.3. sprendžia bendradarbiavimo su kitomis asociacijomis bei organizacijomis klausimus;
9.4.4. skiria LED leidinių redaktorius, tvirtina jų pavaduotojus, sudaro redaktorių kolegijas;
9.4.5. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie LED veiklą pateikimo LED nariui tvarką;
9.4.6. tvirtina LED valdybos darbo reglamentą;
9.4.7. teikia siūlymus LED Asamblėjai dėl narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo;
9.4.8. prižiūri LED turtą ir rūpinasi finansine – ūkine veikla;
9.4.9. teikia Asamblėjai tvirtinti LED lėšų panaudojimo ataskaitą;
9.4.10. tvirtina darbuotojų skaičių ir darbo užmokesčio fondą;
9.4.11. tvarko kitus LED reikalus, išskyrus tuos, kurie priskirti Asamblėjos ar LED tarybos kompetencijai.
Valdyba yra atskaitinga tarybai; atsiskaitoma kiekvieno tarybos posėdžio metu už praėjusį laikotarpį.
9.5. LED valdybos nario veikla yra neatlygintina.

 
10. LED prezidentas  

10.1. LED veiklą organizuoja ir vykdo LED prezidentas, kuris yra vienasmenis  LED valdymo organas. Prezidento darbo reglamentą tvirtina Asamblėja.
10.2.  LED prezidentas renkamas  Asamblėjoje trejų  metų kadencijai.
10.3. Išrinktasis LED prezidentas einamąją kadenciją eina valdybos nario (ir viceprezidento)   pareigas, o LED prezidento pareigas perima kitos kadencijos metu.
10.4. LED prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais, susirinkimo bei LED prezidento darbo reglamentu.
10.5. LED prezidentas:
10.5.1. atsako už LED veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
10.5.2. sprendžia organizacinius, finansinius klausimus valdybos pavestos kompetencijos ribose,
10.5.3. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
10.5.4. priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
10.5.5. įgyvendina Asamblėjos nutarimus;
10.5.6. atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
10.5.7. Asamblėjoje pristato metinę Tarybos veiklos ataskaitą. 10.5.8. tvarko LED narių registravimo žurnalą, išduoda LED narių pažymėjimus;
10.5.10. teikia Asamblėjai medžiagą apie LED darbą;
10.5.12. suderinus su LED Valdyba priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, tvirtina jų nuostatus;
10.5.13. skiria ir atšaukia filialo ir atstovybės vadovus;
10.5.14. imasi priemonių LED turto apsaugai, normalių ir sveikų darbo sąlygų sukūrimui;
10.5.15. užtikrina LED duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
10.5.16. išduoda įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje.
10.6. LED Prezidentas veikia LED vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius LED vardu.
Išskyrus išimtinius atvejus, visoms veikloms LED prezidentas turi gauti valdybos pritarimą, už visus atliktus veiksmus atsiskaito LED valdybai, o įstatuose nenumatytoms funkcijoms vykdyti turi gauti valdybos įgaliojimą.
 
​11. LED taryba  


                      11.1. LED tarybą sudaro renkami regionų atstovai ir valdybos nariai. Regionų atstovai renkami iš atitinkamuose regionuose –  šiaurės, pietų, rytų, vakarų ir centro Lietuvos – dirbančių LED narių. Vienas narys, nepriklausomai nuo darboviečių skaičiaus, gali balsuoti tik vieno regiono atstovų rinkimuose. Kandidatuoti į regiono atstovus gali tik tame regione dirbantis LED narys. Išrinktasis regionų atstovas atstovauja regiono interesus, koordinuoja veiklas, susijusias su regiono poreikiais.
                      Regionų atstovai renkami trejų metų kadencijai ir negali būti renkami daugiau nei dvi kadencijas iš eilės. Regiono atstovas kasmet parengia ir pristato ataskaitą regiono nariams.
                      11.2. Sprendimai priimami bendru sutarimu arba balsuojant, paprasta balsuojančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąją galią turi LED prezidento balsas.
                      11.3. LED tarybos posėdžiai rengiami LED prezidento ar valdybos šaukimu, pranešus  visuotinai priimta informavimo forma ne anksčiau kaip prieš 7 dienas. Galimos posėdžių formos – fizinis ir virtualus. Posėdžių teisinis statusas ir kvorumo taisyklės nuo formos nepriklauso.
                      11.4. Posėdis laikomas įvykusiu, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.
Priima sprendimus dėl naujų LED narių priėmimo ar šalinimo
Renka komitetų narius komiteto vadovo teikimu.
Taryba priima sprendimus visais klausimais, dėl kurių valdyboje nebuvo pasiektas bendras sutarimas valdyboje.
sprendžia visus LED veiklos bei valdymo klausimus, kurie nepriskirti kitų valdymo organų kompetencijai;
 
12. Komitetai  


                      12.1. Asamblėja atviru balsavimu paprastąja balsų dauguma trejiems metams renka LED komitetų vadovus. Tas pats asmuo negali eiti komiteto vadovo pareigų daugiau nei 2 kadencijas iš eilės. Komiteto vadovas tampa LED valdybos nariu.
                      12.2. Komiteto nariu gali tapti kiekvienas LED narys, išreiškęs norą ir atitinkantis nustatytus ir Tarybos patvirtintus atrankos kriterijus. Komiteto narių skaičius nustatomas ir keičiamas LED tarybos sprendimu. Jeigu atrankos kriterijus atitinkančių narių yra daugiau nei laisvų vietų, komiteto narius renka Taryba. Komiteto nario kadencija trunka 3 metus. Komiteto narys tame pačiame komitete gali dirbti ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.
                      12.3. Numatomi tokie komitetai pagal veiklos sritis:
                      12.3.1. mokslas, įskaitant mokslo tyrimų ir rezultatų sklaidos koordinavimą;
                      12.3.2. edukacija, įskaitant ikidiplominį, podiplominį mokymą;
                      12.3.3. klinikinė veikla;
                      12.3.4. biudžeto valdymas ir asignavimai;
                      12.3.5. komunikacija, įskaitant leidybą, viešuosius ryšius ir visuomenės mokymą.
                      12.4. Atskiru LED tarybos sprendimu veikiančiam komitetui gali būti deleguojamos papildomos funkcijos.
                      12.5. Papildomi komitetai gali būti sudaromi LED Asamblėjos sprendimu.


13. Revizijos komisija  

 
                      13.1. Revizijos komisija tikrina įstatų bei Asamblėjos nutarimų vykdymą, finansinę-ūkinę veiklą ir praneša sekančioje Asamblėjoje.

 
14. LED teisinė padėtis, turtas ir lėšos  

 
14.1. LED yra juridinis asmuo, turintis:
14.1.1. savo pavadinimą ir antspaudus, bendrą emblemą ir kitokią atributiką;
14.1.2. savo atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir užsienyje įregistruotose banko įstaigose.
14.2. LED yra savarankiškas organizacinis vienetas. Ji organizuoja finansinę – ūkinę veiklą vadovaudamasis šiais Įstatais ir savo sudaryta sąmata.
14.3. LED nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitoks turtas, kuris gali būti įgytas už LED lėšas, taip pat padovanotas, paveldėtas ir gautas kitokiu teisėtu būdu.
14.4. LED pajamų šaltiniai:
14.4.1. narių stojamieji įnašai, narių metinis nario mokestis (jų dydį nustato ir prireikus keičia LED Asamblėja) ir tiksliniai įnašai;
14.4.2 fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;
14.4.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys LED;
14.4.4. kitų nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
14.4.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LED lėšas;
  1. skolintos lėšos;
14.4.7. kitos teisėtai gautos lėšos.
14.5. LED lėšos naudojamos įsigyti literatūrai, leidybinei veiklai finansuoti, pagal galimybes finansuoti bei remti narių projektus, moksliniams tyrimams, atliekamiems LED iniciatyva, LED organizuojamų konferencijų nario mokesčio daliniam padengimui, narių komandiruotėms, vykdant LED uždavinius,  konkursiniam finansavimui (kelionių stipendijos, parama dalyvauti konferencijose, moksliniams tyrimams), organizaciniams ir ūkiniams reikalams,  apmokėti administracinėms ir ryšio išlaidoms, apmokėti samdomiems darbuotojams ar sutartiniams darbams, inventoriui, turtui įsigyti, darbo užmokesčiui, ir kitiems reikalams, įstatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti.
 
14.6. LED rėmėju gali būti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, finansiškai ar kita forma remiantis LED veiklą, pritariantis LED tikslams, pripažįstantis jos įstatus ir tam tikrą LED veiksmą.
14.7. LED rėmėjas turi teisę:
14.7.1. dalyvauti Susirinkime su patariamuoju balsu ir kituose pasitarimuose;
14.7.2. dalyvauti visuose LED rengiamuose renginiuose;
14.7.3. naudotis LED pagalba, padėti organizuojant renginius ir įsigyjant leidinius endokrinologijos klausimais.
14.8. LED rėmėjai LED nariais nelaikomi.
14.9. LED gali steigti įmones, dalį pelno skiriančias LED. Šios įmonės sudaro raštišką sutartį su taryba. LED neatsako už jų finansinius įsipareigojimus kitoms organizacijoms, įmonėms ir asmenims.

 
15. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija  


15.1. Informacija, kuri pagal įstatymus yra pripažįstama viešąja, pranešama ir skelbiama Valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
Siunčiama narių nurodytu elektroniniu paštu, taip pat skelbiama LED interneto svetainėje.

 
16. LED dokumentų ir kitos informacijos pateikimo LED nariams ir kitiems asmenims tvarka  


16.1. LED nariui raštu pareikalavus, LED taryba ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: LED įstatų, LED veiklos ataskaitų, Susirinkimų protokolų, LED narių sąrašų, kitų LED dokumentų. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja narys. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.
16.2. Su praėjusių finansinių metų LED veiklos ataskaita gali susipažinti visi to pareikalavusieji fiziniai ir juridiniai asmenys. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo raštiško jų pareikalavimo, LED taryba privalo sudaryti galimybę tokiam asmeniui susipažinti ir (ar) pateikti kopiją LED buveinėje ar kitais būdais susipažinti su veiklos ataskaita. Atlyginimas už pateiktų dokumentų kopijas negali viršyti jų pateikimo sąnaudų.
16.3. LED dokumentai ar kita informacija nariams turi būti pateikiama nemokamai.
Svarbiausi dokumentai skelbiami LED interneto svetainėje.
 
17. LED likvidavimo tvarka
 
17.1. LED pasibaigia ar pertvarkoma (reorganizuojama arba likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
 
18. LED įstatų keitimo tvarka
 
18.1. Nutarimus pakeisti LED Įstatus turi teisę priimti tik Asamblėja kvalifikuota balsų dauguma ne mažesne kaip 2/3 visų Asamblėjoje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
18.2. Asamblėjai priėmus sprendimą pakeisti LED įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas, jį pasirašo LED prezidentas arba Asamblėjos įgaliotas asmuo.
18.3. Kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais LED prezidentas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus LED Įstatus ir LED Įstatų pakeitimus, LED valdymo organo sprendimą patvirtinantį dokumentą, jeigu toks sprendimas būtinas pagal įstatymus, bei kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.
18.4. LED įstatai bei jų pakeitimai įsigalioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.
 

19. Baigiamosios nuostatos

 
19.1. Klausimai, neaptarti šiuose Įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
2018 m. gegužės ____ d.
 
 
Lietuvos endokrinologų draugijos tarybos pirmininkas                                                                                                          
Antanas Norkus
                                                                                                                                                       
 
_________________________________________________________