LED draugija

                                                                 Lietuvos endokrinologų draugija
                                                                 Prof. habil. dr. Antanas Norkus
 
      Lietuvos endokrinologų draugija yra savarankiška Lietuvos Respublikos piliečių visuomeninė organizacija, įsteigta bendriems narių, sprendžiančių įvairius endokrinologijos srities klausimus, poreikiams ir tikslams tenkinti.
      Lietuvos endokrinologų draugija veikia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuomeninių organizacijų įstatymu bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir savo veiklą grindžia įregistruotais draugijos įstatais.
      Draugijos tikslas – suvienyti Lietuvos Respublikos endokrinologijos srityje dirbančius Lietuvos Respublikos piliečius, siekiant koordinuoti ir organizuoti jų veiklą, skirtą endokrinologinei tarnybai ir ligonių priežiūrai šalyje gerinti.
Lietuvos endokrinologų draugijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų amžiaus, dirbantys mokslinį-tiriamąjį arba praktinį, organizacinį, pedagoginį darbą endokrinologijos srityje, pripažįstantys Draugijos įstatus ir mokantys nario mokestį.
Į Lietuvos endokrinologų draugiją priimama pateikus raštišką pareiškimą pirmininkui. Priėmimo klausimą sprendžia Lietuvos endokrinologų draugijos taryba.
       Lietuvos endokrinologų draugijos garbės nariu gali tapti asmuo, ypač nusipelnęs Lietuvos endokrinologijai. Garbės nario vardą suteikia Lietuvos endokrinologų draugijos taryba.

       Draugijos uždaviniai:

       1.   Vystyti endokrinologiją Lietuvoje, saugoti ir plėtoti šio mokslo tradicijas. Propaguoti endokrinologijos laimėjimus.

      2.    Rengti ir teikti Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijai ir vietiniams sveikatos apsaugos organams pasiūlymus, organizuojant endokrinologų veiklą bei profilaktinį-gydomąjį darbą endokrininių ligų atvejais. Dalyvauti vykdant endokrinologinio gyventojų aptarnavimo visuomeninę kontrolę
     3.     Organizuoti Lietuvos ir tarptautinius endokrinologų renginius, padėti rengti ir dalyvauti kitų draugijų renginiuose, kurių tematika siejasi su endokrinologija.

     4.     Bendradarbiauti su Lietuvos valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, palaikyti draugiškus ryšius su kitų valstybių endokrinologais, jų draugijomis bei tarptautinėmis endokrinologų organizacijomis.

     5.    Organizuoti Lietuvos endokrinologų draugijos narių kvalifikacijos kėlimą seminaruose, kursuose, mokyklose, konferencijose.
    6.     Leisti Lietuvos endokrinologų draugijos leidinius.

    7.      Dalyvauti rengiant endokrinologijos dėstymo programas, vadovėlius ir kitas mokomąsias priemones,               siekiant pagerinti endokrinologijos dėstymą Lietuvos aukštosiose ir aukštesniosiose mokymo įstaigose.

    8.      Palaikyti ryšius su organizacijomis, propaguojančiomis endokrinologijos žinias gyventojams, vystant                 profilaktinę medicinos kryptį.

   9.       Organizuoti mokslines pažintines išvykas, paskaitas bei kitus viešuosius renginius.

  10.      Dalyvauti gydytojų atestacijoje ir licencijavime, rekomenduoti savo narius tobulintis endokrinologijos srityje,   vykti į stažuotes, tarpininkauti renkant ar skiriant į vadovaujančius postus.

   11.      Sudaryti komisijas arba komitetus iškilusiems specialiems klausimams spręsti, pvz.: profesinės                       kvalifikacijos, naujų tyrimo ir gydymo būdų įdiegimo į klinikinę praktiką.

   12.     Kaupti Lietuvos endokrinologijos istorinę medžiagą ir archyvą.

   13.     Platinti naujausią literatūrą ir informaciją.      

          Draugija yra juridinis asmuo, turintis atitinkamas konstitucines teises ir pareigas, savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, turi savo dokumentus ir simboliką, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankų įstaigose.  Draugijos lėšas sudaro stojamieji ir metiniai nario mokesčiai, rėmėjų lėšos, kitos įstatymų leidžiamos įplaukos. Nario mokesčio dydį nustato ir keičia visuotinis narių susirinkimas (suvažiavimas), LED tarybai pasiūlius. Draugijos rėmėju gali tapti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, pritariantis Draugijos tikslams, pripažįstantis jos įstatus ar tam tikrą Draugijos veiksmą. 
 

 

 

               Lietuvos endokrinologų draugijos taryba

                                                                  (išrinkta 2012.11.17 LED suvažiavime)
 
Tarybos pirmininkas Antanas Norkus
 
1. Kaunas: kuruoja miestą – E.Urbanavičienė
                                           kuruoja kraštą – K. Baltramonaitienė
                                           kuruoja LSMU Endokrinologijos kliniką – R. Verkauskienė
                                           kuruoja LSMU Endokrinologijos institutą – R. Ostrauskas
 
2. Vilnius:  kuruoja miestą – L.Zabulienė
                                           kuruoja kraštą – V. Urbanavičius
                                           kuruoja Santariškių klinikas – Ž. Visockienė
                                           kuruoja mokslininkus – A. Abraitienė
 
3. Klaipėda:  kuruoja mietą – A. Navickas
                                           kuruoja kraštą – A. Pangonis
 
4. Šiauliai: kuruoja miestą ir kraštą – A. Sirutavičienė
 
5. Panevėžys:  kuruoja miestą ir kraštą – G. Vasylienė
 
6. Atsakingi už leidybinę veiklą – A. Norkus, R. Žalinkevičius
 
7. Atsakinga už Kaulų metabolinių ligų asociaciją – A. Krasauskienė
 
8. Atsakingas už tinklalapį – J. Čeponis
 
9. Atsakinga už Baltijos šalių Endokrinologų draugijų asociaciją – R. Šulcaitė
 
10. Atsakingas už ryšius su užsieniu – V. Petrenko
 
11. Atsakingas už ryšius su kitomis draugijomis ir asociacijomis – A. Šatas