Cukrinio diabeto slaugos paslaugų reikalavimų aprašas

                                                                                                                                                                                       
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS
 
 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMO Nr. V-982 „DĖL SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 
2011 m. balandžio 8 d. Nr. V-337
Vilnius
 
      Atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2011 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. 1/3 „Dėl sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, apmokėjimo tvarkos ir bazinių kainų patvirtinimo“:
      1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. V-982 „Dėl    Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4629):
        1.1. Išdėstau 2 punktą taip:
      2. „Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.“
      1.2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą nauja redakcija (pridedama).
      3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.
 


 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                                                  RAIMONDAS ŠUKYS
                                                          ______________________                                                                                                                                                                                 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-982
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-337 redakcija)
 
SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Sergančiųjų cukriniu diabetu (toliau – CD) slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas)      nustato sergančiųjų CD slaugos paslaugų teikimo reikalavimus specialistams, patalpoms ir medicinos prietaisams, paslaugų rūšis, šių paslaugų organizavimą, teikimą ir indikacijas bei apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2. Sergantiesiems CD slaugos paslaugos teikiamos ambulatorinėse ir (ar) stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose įstaigos licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas sergančiųjų CD slaugos paslaugas.
3. Sergantiesiems CD slaugos paslaugas teikia slaugytojas diabetologas, turintis galiojančią bendrosios ir (ar) specialiosios slaugos praktikos licenciją, baigęs ne trumpesnę kaip 160 valandų slaugytojo diabetologo darbo principų neformalaus švietimo programą ir įgijęs tai patvirtinantį pažymėjimą.
4. Slaugytojas diabetologas teikia sergančiųjų CD slaugos paslaugas savarankiškai arba komandoje, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros specialistais.
5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
Gydomasis pedikiūras – slaugytojo diabetologo teikiama diabetinės pėdos prevencinė paslauga, kai sergančiųjų CD kojų opos pagal Wagner klasifikaciją atitinka 0 laipsnį.
Diabetinė pėda – sergančiojo CD 1–5 laipsnio pagal Wagner kojų opos, išopėjimas ir (arba) giliųjų audinių destrukcija, sukelta neurologinių arba kraujagyslinių apatinių galūnių pakitimų.
Sergančiųjų CD kojų opų klasifikacija pagal Wagner:
0 laipsnis – pėdos oda nepažeista, matomos pėdų kaulų deformacijos, pakitę nagai, sumažėjusios metatarsalinės pirštų dalys ir Šarko (Charcot) pažeidimas su kaulų išsikišimais;
1 laipsnis – pėdoje yra paviršinė opa. Opos dugne gali būti nekrozė ar matyti besiformuojantis granuliacinis audinys;
2 laipsnis – žaizda gilesnė, plinta į kaulus, raiščius, sausgysles, sąnarių kapsulę ar į gilią fasciją, tačiau nėra absceso ar osteomielito;
3 laipsnis – progresuodama opa virsta giliu abscesu, osteitu ar osteomielitu. Remiantis vien apžiūra tiksliai nustatyti pažeidimo gylį jau sunku;
4 laipsnis – dalis kojos pirštų ar pėdos priekis apimti gangrenos. Gangrena gali būti šlapia ar sausa;
5 laipsnis – gangrena išplitusi visoje pėdoje, galima išeitis – pėdos amputacija.
Sergančiųjų CD slaugos paslaugos – slaugytojo diabetologo teikiamos specializuotos slaugos paslaugos, nustatytos Konsultacinė pagalba – slaugytojo diabetologo sergantiesiems CD teikiamos pirminės ir tęstinės informavimo ir konsultavimo slaugos klausimais paslaugos, siekiant išvengti CD komplikacijų, atpažinti ir padėti spręsti pacientui bei jo šeimai kilusias sveikatos ir psichosocialines problemas.
 
 
II. REIKALAVIMAI PATALPOMS IR MEDICINOS PRIETAISAMS
 
6. ASPĮ, teikiančiose sergančiųjų CD slaugos paslaugas (konsultacinę pagalbą), turi būti:
        6.1. kėdės su atlenkiamais staleliais arba stalas ir kėdės;
        6.2. lenta;
        6.3. spintos su lentynomis;
        6.4. telefonas;
        6.5. kompiuteris ir interneto ryšys;
        6.6. spausdintuvas;
        6.7. vaizdinių darbo priemonių (pvz., gliukomačių, insulino injektorių, muliažų, insulino pompų ir kitų savikontrolės priemonių).
7. Teikiant sergančiųjų CD slaugos paslaugas (gydomojo pedikiūro, diabetinės pėdos priežiūros) turi būti:
        7.1. podiatrinė daugiafunkcinė kėdė pacientui;
        7.2. mobili kėdė slaugytojui diabetologui;
        7.3. didinamasis stiklas su cirkuliarine apšvietimo lempa;
        7.4. mobilus instrumentų staliukas;
        7.5. podiatrinė šlifavimo įranga;
        7.6. šlifavimo galvučių (frezų) rinkinys:
        7.6.1. nagams šlifuoti (daugkartinių su maža galvute ir su didele galvute);
        7.6.2. padams šlifuoti: laikiklis ir antgaliai (vienkartiniai arba daugkartiniai);
        7.7. replės nagams kirpti;
        7.8. replės įaugusiems nagams kirpti;
        7.9. replės sustorėjusiems nagams kirpti;
        7.10. nagų dildės (nagų kampams valyti);
        7.11. skalpelių (ašmenų) laikiklis;
        7.12. vienkartinių skalpelių;
        7.13. tvarsliavos ir medikamentų opų priežiūrai;
        7.14. kamertonas, monofilamentai (neuropatijai tirti).
8. Sergančiųjų CD slaugos kabinetas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakyme Nr. V-644 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4781) nustatytus reikalavimus.
 
III. SERGANČIŲJŲ CD SLAUGOS PASLAUGŲ RŪŠYS
 
      9. Nustatomos šios sergančiųjų CD slaugos paslaugų rūšys:
      9.1. slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba;
      9.2. gydomasis pedikiūras;
      9.3. diabetinės pėdos priežiūra.
 
 
IV. SERGANČIŲJŲ CD SLAUGOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS, TEIKIMAS IR INDIKACIJOS
 
10. Sergantiesiems CD slaugos paslaugos teikiamos šeimos gydytojo ar gydytojo endokrinologo siuntimu pas slaugytoją diabetologą.
11. Slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba skirstoma į pirminę ir tęstinę konsultacinę pagalbą.
12. Slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba susideda iš paciento ar jo šeimos narių (susirgus vaikui) informavimo ir konsultavimo CD slaugos klausimais.
13. Slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba teikiama pagal ASPĮ patvirtintą Sergančiųjų CD mokymo programą.
14. Minimalūs reikalavimai sergančiųjų CD mokymo programai yra šie:
      14.1. programa turi būti informatyvi, paprasta ir suprantama pacientui;
      14.2. į pirminės konsultacinės pagalbos apimtį įeina šios temos:
      14.2.1. CD patofiziologija;
      14.2.2. sergančiųjų CD mitybos ypatumai;
      14.2.3. pagrindiniai CD gydymo principai (insulinas, jo sušvirkštimo būdai, geriamieji vaistai nuo diabeto);
      14.2.4. ūmios CD būklės (hipoglikemija, hiperglikemija, ketonurija);
      14.2.5. savikontrolė;
      14.2.6. vėlyvosios CD komplikacijos;
      14.2.7. kojų priežiūra;
      14.2.8. sveika gyvensena (fizinis aktyvumas, sveikatai žalingi veiksniai ir kt.);
      14.3. į tęstinės konsultacinės pagalbos apimtį papildomai įeina šios temos: psichosocialinė adaptacija ir CD ir nėštumo planavimas.
15. Pirminės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos indikacija – kai pacientui pirmą kartą diagnozuotas CD (kodas pagal TLK-10-AM E10, E11, E13, E14, O24).
16. Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba apima ne mažiau kaip 5 valandas slaugytojo diabetologo      17. Paslauga laikoma baigta, kai pacientas savarankiškai geba:
      17.1. nustatyti gliukozės kiekį kraujyje;
      17.2. taisyklingai susileisti insuliną;
      17.3. atpažinti hipoglikemiją, hiperglikemiją, ketonuriją ir imtis reikiamų priemonių joms pašalinti;
      17.4. atpažinti ir mokėti apskaičiuoti angliavandenių kiekį maiste;
      17.5. prižiūrėti kojas.
18. Paciento gebėjimus įvertina paslaugas suteikęs slaugytojas diabetologas. Jeigu paciento įgūdžiai yra nepakankami, gydantis gydytojas ar slaugytojas diabetologas gali pratęsti paciento mokymą, numatydamas jo trukmę ir tematiką.
19. Diagnozavus CD vaikui, pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba jam ir jo tėvams (globėjams) turi būti teikiama tik stacionare.
20. Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba susideda iš paciento informavimo ir konsultavimo CD slaugos klausimais pagal paciento poreikius.
21. Tęstinės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos indikacijos:
      21.1. kai nepasiekiama glikemijos kontrolė ir glikemija neatitinka cukrinio diabeto, gliukozės toleravimo sutrikimų ir sutrikusios glikemijos nevalgius diagnostikos kriterijų, nustatytų Cukrinio diabeto diagnostikos ir ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 90-3880; 2005, Nr. 33-1074);
      21.2. atsiradus CD komplikacijų;
      21.3. keičiant gydymą (pvz., pradedant gydyti insulinu, keičiant insulino preparatus, taikant ambulatorinį gydymą insulino pompomis ar diegiant naujas šiuolaikinių technologijų priemones ir kt.);
      21.4. sergančiosioms CD nėštumo laikotarpiu.
22. Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba apima ne mažiau kaip 1 valandą slaugytojo diabetologo teikiamų paslaugų pagal šio Aprašo 14.1–14.3 punktuose nurodytus CD mokymo programos reikalavimus, nurodytų temų atnaujinimą ir papildymą bei psichosocialinę adaptaciją.
23. Slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba gali būti individuali ir (ar) grupinė. Ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose organizuojama ir teikiama individuali slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba. Stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atsižvelgiant į paciento poreikius ir galimybes, organizuojama ir teikiama individuali arba grupinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba.
24. Gydomojo pedikiūro paslaugos susideda iš paciento pėdų nuospaudų, hiperkeratozės (suragėjusios odos) šalinimo, sveikų ir deformuotų nagų kirpimo, deformuotų nagų šlifavimo specialia įranga, įaugusių ir grybelio pažeistų nagų priežiūros, padų šlifavimo, pėdų tepimo odos minkštinamuoju kremu ir žinių suteikimo kojų priežiūros klausimais.
25. Gydomojo pedikiūro paslaugų indikacijos:
      25.1. 0 laipsnio opa pagal Wagner klasifikaciją;
      25.2. aklumas;
      25.3. paciento amžius – daugiau kaip 65 metų;
      25.4. diabetinė pėda.
26. Diabetinės pėdos priežiūros paslaugos susideda iš paciento diabetinės pėdos hiperkeratozės šalinimo, nekrektomijos, opos priežiūros, informacijos pėdų ir (ar) bigių opų priežiūros klausimais teikimo.
27. Diabetinės pėdos priežiūros paslaugų indikacijos – 1–3 laipsnio pagal Wagner klasifikaciją opos.
28. Slaugytojas diabetologas informuoja gydantį gydytoją, kai įtaria diabetinės pėdos 4–5 laipsnio opą pagal Wagner klasifikaciją.
29. Slaugytojas diabetologas teikia gydomojo pedikiūro ar diabetinės pėdos priežiūros paslaugas, atsižvelgdamas į šio Aprašo 1 priedą „Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo metodinės rekomendacijos“.
30. Teikiant sergančiųjų CD slaugos paslaugas suaugusiesiems, jei jie pageidauja, gali dalyvauti ir paciento šeimos nariai, teikiant vaikams – kartu dalyvauja šeimos nariai ar globėjai.

 
SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, APMOKĖJIMO TVARKA ir BAZINĖS KAINOS
      
31. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų nustatytomis bazinėmis kainomis apmokamos šio Aprašo 9 punkte išvardytos slaugytojo diabetologo ambulatorinėmis sąlygomis teikiamos slaugos paslaugos.
32. Siuntimą šioms iš PSDF biudžeto lėšų apmokamoms slaugytojo diabetologo paslaugoms gauti išduoda šeimos gydytojas, siuntime nurodydamas paslaugos pavadinimą.
33. Mokama ne daugiau kaip už 5 pirminės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos paslaugas per metus, suteiktas suaugusiesiems.
34. Mokama ne daugiau kaip už 5 tęstinės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos paslaugas per metus vaikams ir ne daugiau kaip už 2 paslaugas per metus suaugusiesiems.
35. Esant 0 laipsnių pagal Wagner klasifikaciją diabetinei pėdai mokama ne daugiau kaip už 4 gydomojo pedikiūro paslaugas per metus.
36. Esant 1–3 laipsnių pagal Wagner klasifikaciją diabetinei pėdai mokama ne daugiau kaip už 24 diabetinės pėdos priežiūros paslaugas per metus;
37. Metinė paslaugų apskaita vykdoma 12 mėnesių nuo pirmos slaugytojo diabetologo paslaugos suteikimo.
38. Už pateiktų apmokėti sąskaitų teisėtumą atsako slaugytojo diabetologo paslaugas suteikusi asmens sveikatos priežiūros įstaiga.
39. Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinės kainos:
 
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Apmokėjimo sąlygos Bazinė kaina (balais)
  1 2 3
1. Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) Naujai CD susirgusiems pacientams (suaugusiesiems) – ne daugiau kaip 5 konsultacijos per metus 25,34
2. Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) Vaikams – ne daugiau kaip 5 konsultacijos per metus
Suaugusiesiems – ne daugiau kaip 2 konsultacijos per metus
24,80
3. Gydomasis pedikiūras Ne daugiau kaip 4 paslaugos per metus 30,13
4. Diabetinės pėdos priežiūra   Ne daugiau kaip 24 paslaugos per metus 21,38
 
 
VI. SLAUGYTOJO DIABETOLOGO PILDOMA DOKUMENTACIJA
 
40. Slaugytojas diabetologas pildo formas „Konsultacinė pagalba sergančiajam cukriniu diabetu“ ir „Diabetinės pėdos priežiūra“ (šio Aprašo 2 ir 3 priedai) ir įrašus patvirtina savo spaudu ir parašu. Šios formos saugomos asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a) ar gydymo stacionaro ligos istorijoje (forma 003/a).
41. Sergančiųjų CD slaugos paslaugos aprašomos paciento asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a) ar gydymo stacionaro ligos istorijoje (forma 003/a), kurioje turi būti nurodoma suteiktos paslaugos pavadinimas, data, paslaugas suteikusio slaugytojo diabetologo vardas, pavardė, spaudas, parašas.
42. Pacientui suteiktas sergančiųjų CD slaugos paslaugas į asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma Nr. 025/a-LK) įrašo ir savo spaudu ir parašu patvirtina slaugytojas diabetologas. Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (forma Nr. 025/a-LK) duomenys įvedami į informacinę duomenų bazę SVEIDRA.
 
 
VII. BAIGIAMOJI NUOSTATA
           
43. Slaugytojas diabetologas už savo veiksmus, praktikos klaidas ir profesinės etikos ar deontologijos pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
                                                                                                     _________________
        
  Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo
  1 priedas
 
SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 
1. Vienam gydomajam pedikiūrui atlikti reikalingos šios priemonės:
                1.1. 2 nagų šlifavimo galvutės;
                1.2. padų šlifavimo galvutė;
                1.3. nagų dildė (nagų kampams valyti);
                1.4. skalpelio laikiklis;
                1.5. skalpelis;
                1.6. 10 ml dezinfekcinio tirpalo;
                1.7. 5–6 servetėlės;
                1.8. 2 g kremo;
                1.9. replės nagams;
                1.10. kaukė su plastika, dengiančia akis.
2. Diabetinės pėdos opoms perrišti reikalingos šios priemonės:
                2.1. žirklės;
                2.2. sterilios servetėlės (kiekis priklauso nuo žaizdos dydžio);
                2.3. skalpelis;
                2.4. sterilūs pincetai;
                2.5. 10 ml dezinfekcinio tirpalo;
                2.6. medikamentai ir tvarsčiai;
                2.7. antrinis (sterilus) tvarstis;
                2.8. pleistras;
                2.9. vienkartinės pirštinės;
                2.10. fiziologinis tirpalas.
3. Gydomojo pedikiūro atlikimas:
                3.1. pėdų oda ir nagai dezinfekuojami dezinfekciniu tirpalu;
                3.2. kiekvienas nagas atsargiai nukerpamas;
                3.3. specialiu instrumentu išvalomi nagų kampučiai;
                3.4. nagai šlifuojami, naudojant šlifavimo galvutes;
                3.5. skalpeliu pašalinama suragėjusi pėdų oda;
                3.6. pėdų oda šlifuojama šlifavimo galvutėmis, kol pasidaro lygi ir švelni;
                3.7. pėda ištepama kremu;
                3.8. įvertinama tarpupirščių oda.
4. Gydomojo pedikiūro trukmė:
                4.1. apie 30 min: nukerpami ir nušlifuojami nagai, jei reikia, padas šlifuojamas aparatu, pėda įtrinama kremu;
                4.2. apie 1 val.: koreguojami suragėję nagai, šalinamos nuospaudos, hiperkeratozė.
5. Įaugęs nagas (lot. onychocryptosis):
                5.1. nagas dezinfekuojamas dezinfekciniu tirpalu;
                5.2. įaugusi nago dalis žnyplėmis iškerpama iš minkštųjų audinių;
                5.3. gausiai plaunama dezinfekciniu tirpalu;
                5.4. aptveriama reikiamu tvarsčiu;
                5.5. jei yra infekcija, gydantis gydytojas informuojamas apie paciento sveikatos būklę.
6. Grybelio pažeisti nagai (lot. onychomycosis):
                6.1. nagai dezinfekuojami;
                6.2. kiek įmanoma, žnyplėmis nukerpami sustorėję nagai;
                6.3. šlifuokliais šlifuojama visa nago plokštelė, kol suplonėja iki sveiko nago storio;
                6.4. jei nago plokštelė iškorėjusi, suminkštėjusi – išvaloma atitinkamu instrumentu;
                6.5. dezinfekuojama;
                6.6. jei reikia, sutvarstoma ir prižiūrima kaip žaizda (jei nusiima visas nagas).
7. Nuospauda (lot. clavus):
                7.1. oda aplink nuospaudą ir pati nuospauda dezinfekuojama;
                7.2. skalpeliu pašalinamas visas suragėjęs sluoksnis;
                7.3. dezinfekuojama;
                7.4. jei po nuospauda yra susidariusi opa, prižiūrima kaip opa.
8. Odos suragėjimas (lot. keratosis):
                8.1. dezinfekuojama;
                8.2. pašalinama skalpeliu;
                8.3. šlifuojama;
                8.4. įtrinama kremu.
9. Karpos (lot. verucae). Jei yra karpų, slaugytojas diabetologas rekomenduoja pacientui konsultuotis su gydytoju dermatovenerologu.
10. Diabetinės pėdos opos perrišimas (lot. ulcus):
                10.1. oda aplink opą dezinfekuojama;
                10.2. skalpeliu nuimamas suragėjęs sluoksnis aplink opą;
                10.3. opa išvaloma skalpeliu ir pincetu arba mechaniškai braukiant steriliu tvarsčiu, suvilgytu fiziologiniu ar steriliu dezinfekciniu tirpalu;
                10.4. gausiai plaunama fiziologiniu ar steriliu dezinfekciniu tirpalu;
                10.5. sutvarstoma;
                10.6. jei opa infekuota, slaugytojas diabetologas informuoja gydantį gydytoją apie paciento diabetinės pėdos būklę.
 
                                                                               _________________


 Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo
 2 priedas
 
KONSULTACINĖ PAGALBA SERGANČIAJAM CUKRINIU DIABETU
 
                                                               Pirminis mokymas [ ] Tęstinis mokymas [ ]
 
                      Vardas, pavardė ___________________________________________  Gimimo data __/__/__
 
                       CD tipas ___ CD trukmė ___  Gydymas : dieta [ ] tabletės [ ] insulinas [ ] HbA1c ____
Data Temos pavadinimas
   
   
   
   
   
   
   
 
                                                                                                          Paciento (-ės) parašas: ___________________
 
                                               Slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos indikacijos:
 
Pirmą kartą diagnozavus CD [ ] Nepasiekiama glikemijos kontrolė [ ]
Atsiradus CD komplikacijoms [ ] Keičiant gydymą [ ] ________________________________
Sergančiosioms CD nėštumo laikotarpiu [ ]
 
Siunčia:   gydantis gydytojas [ ]   slaugytojas [ ]   kreipėsi pats [ ]
Mokymas atliktas:  individualus [ ]   grupėje [ ]
Mokymo proceso aprašas: ............................................................................................................
......................................................................................................................................................
 
Mokymo įvertinimas
 
Data: Paciento gebėjimai Rezultatai/Pastabos
  Nustatyti gliukozės kiekį kraujyje  
  Taisyklingai susileisti insuliną  
  Atpažinti hipoglikemiją, hiperglikemiją, ketonuriją ir imtis reikiamų priemonių joms pašalinti  
  Atpažinti ir mokėti apskaičiuoti angliavandenių kiekį maiste  
  Prižiūrėti kojas  
 
    Mokymas baigtas [ ]                                          Rekomenduojamas  tęstinis mokymas [ ] po ___ metų ___ mėn.
 
                                       Slaugytojo (-os) diabetologo (-ės) vardas, pavardė, parašas _______________
 
                                                                               _________________
  Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo
 3 priedas
 
DIABETINĖS PĖDOS PRIEŽIŪRA
 
                 Pavardė, vardas _______________________________  Gimimo data ________ tel. ________
 
        CD tipas : 1[ ]  2  [ ]  
        Alergija ______                                                                              Nagai:  sveiki  [ ] pažeisti [ ] įaugantys [ ]
CD tipas : 1[ ]  2  [ ]  
Alergija ______                                                                          Nagai:  sveiki  [ ] pažeisti [ ] įaugantys [ ]
Jautrumo sutrikimas (neuropatija): 
diagnozuotas [ ] ne [ ] 
Deformacija: 
nėra [ ] yra [ ] _____
Kraujotakos sutrikimas (išemija): 
diagnozuotas [ ] ne [ ]  
Amputacija:
nėra [ ] yra [ ] ______
 
         Avalynė:  tinkama [ ] netinkama [ ]  speciali [ ]
Opos įvertinimas:
Ilgis   _________ mm
Plotis _________ mm
Gylis  _________ mm
Infekuota [ ] ne [ ]

Hiperkeratozė aplink opą:  yra [ ] nėra [ ]
Lokalizacija: ____________ (pažymėti paveikslėlyje)
Opos priežastis: _______________________
Bakteriologinis pasėlis:
neatliktas [ ] atliktas [ ]
(pav.)


 
    
                                                                              _____________________
                                                                                                                                                    ** TIC pastaba. Pav. žr.
                                                                                                                                     Žin., 2011, Nr. 45-2114, 26 psl. **
 
        Diabetinė pėda pagal Wagner klasifikaciją:
        0 laipsnis [ ] 1 laipsnis [ ] 2 laipsnis [ ] 3 laipsnis [ ] 4 laipsnis [ ] 5 laipsnis [ ]

 
Slaugos paslaugų aprašas
 
Data Diabetinės pėdos (-ų) problema Atlikta slaugos paslauga (procedūra) Slaugytojo diabetologo vardas, pavardė, spaudas, parašas
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
                                                                               _________________